۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
وظايف و اختيارات
كميسيون ماده بيست در مورد هر يك از موضوع هاي ذكر شده اعضا متفاوتي دارد كه بر حسب موضوع در متن قانون به آنها اشاره شده است. در مورد بند3 ماده قانوني مذكور ( امور مربوط به داروخانه ها و شركتهاي توزيع دارو) قسمتي از وظايف و اختيارات كميسيون طي نامه شماره 36/13/د مورخ 16/2/81 مقام محترم وزارت به كميسيون ماده بيست استانها ( دانشگاههاي علوم پزشكي ) تفويض شد. اين اختيارات شامل موارد ذيل مي باشد: 

1- صدور اجازه تاسيس داروخانه
2- صدور اجازه مسئوليت فني داروخانه  
3- ابطال مجوز يا پروانه داروخانه
4- تبديل وضعيت خدمات دارويي
5- ابطال و تاسيس همزمان در همان محل
6- اظهار نظر در رابطه با امور داروخانه ها

تاریخ به روز رسانی: 1398/09/24
تعداد بازدید: 4515
Powered by DorsaPortal