معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه

ماده 1 ) با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ( طبق ماده 11 آئين نامه ) هر شخص واجد شرايط مي تواند درصورت كسب حد نصاب امتياز بشرح زير و تأييد صلاحيت از سوي كميسيون قانوني امور داروخانه ها طبق ضوابط اقدام به تأسيس داروخانه نمايد :
براي شهر تهران 2750 امتياز
براي شهرهاي 1.000.000 نفر و بيشتر 2700 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 500 هزار الي يك ميليون نفر 2600 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 300 الي 500 هزار نفر 2500 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 100 الي 300 هزار نفر 2300 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 50 الي 100 هزار نفر 2100 امتياز
براي شهرهاي با جمعيت 20 الي 50 هزار نفر 1700 امتياز
براي شهرها و روستاهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر 1600 امتياز
تبصره : درصورت نياز به تأسيس داروخانه در هر شهر يا روستا به تشخيص دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و عدم وجود متقاضي واجد حدنصاب امتياز، دانشگاه علوم پزشكي ميتواند با استعلام از طريق يكي از جرايد كثير الانتشار و دادن مهلت يكماهه از بين متقاضيان، فرد داراي بيشترين امتياز را جهت اخذ مجوز به كميسيون قانوني
امور داروخانه ها معرفي نمايد.حداقل امتياز فرد معرفي شده 1600 مي باشد. ماده 2 ) شرايط كسب امتياز
1- امتياز مدرك تحصيلي
با مدرك ديپلم 500 امتياز
با مدرك دانشگاهي در رشته هاي غير علوم پزشكي 600 امتياز
با مدرك كارداني و كارشناسي در رشته‌هاي علوم پزشكي 800 امتياز
با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته‌هاي علوم پزشكي 1000 امتياز
با مدرك كارشناسي داروسازي 1600 امتياز
با مدرك كارشناسي ارشد داروسازي 1750 امتياز
با مدرك دكتراي عمومي داروسازي 2000 امتياز
با مدرك دكتراي تخصصي داروسازي (با پايه داروسازي) 2200 امتياز
2- سابقه داروساز بودن متقاضي از تاريخ فارغ التحصيلي به ازاي هر سال 10 امتياز (حداكثر 200 امتياز)
3- كسب امتياز سوابق اشتغال جهت تأسيس داروخانه براساس جدول امتياز مطب مصوب هيأت دولت و با ارائه مدارك ذيل ميسر است :
3-1- گواهي اشتغال به مسئوليت فني داروخانه يا قائم مقامي باتأييد دانشگاه علوم پزشكي100% امتياز مربوطه
3-2- اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط در مراكز دولتي و غير دولتي با ارائه مدارك و تأييد دانشگاه علوم پزشكي، 100% امتياز مربوطه
3-3- گواهي خدمت طرح الزام و پيام آوران بهداشت و طرح تأمين نيروي انساني داروسازان از محل اعزام و تأييديه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه يا گواهي پايان طرح ، 100% امتياز مربوطه
3-4- ارائه گواهي از اداره نظام وظيفه عمومي يا كارت پايان خدمت جهت داروسازاني كه پس از فارغ التحصيلي دوره خدمت ضرورت را طي كرده اند 100% امتياز مربوطه ( درصورت عدم ارائه گواهي نظام وظيفه و به دليل روشن نبودن محل خدمت، سابقه خدمت سربازي با توجه به كارت پايان خدمت به ازاي هر سال 30 امتياز محاسبه مي گردد)
3-5- امتياز اشتغال متقاضي داراي مدرك غيرداروسازي (موضوع بند 1 ماده 2) پس از ارائه گواهي ازداروخانه محل اشتغال و شعبه سازمان تأمين اجتماعي محل و تأييد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به ميزان 40% امتياز مطب براي آن محل قابل احتساب خواهد بود.
تبصره 1 : جهت احتساب امتياز اشتغال ‏، امتياز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضي ملاك مي باشد .
تبصره 2 : درصورت اشتغال همزمان متقاضي تنها يكي از آنها كه فرد امتياز بيشتري كسب نموده، قابل احتساب خواهد بود.
تبصره 3 : درصورت محاسبه امتياز آخرين مدرك تحصيلي متقاضي، سابقه اشتغال وي در فاصله زماني دوره تحصيلي قبلي قابل احتساب نمي باشد.
4- بومي بودن متقاضي
ملاك بومي بودن تولد يا پنج سال سابقة كار در داروخانه در استان يا شهرستان مورد تقاضا يا پنج سال تحصيل در همان استان يا شهرستان مي باشد كه براي بومي بودن در استان 50 امتياز و در شهرستان 50 امتياز ( مجموعاً 100 امتياز ) محاسبه مي گردد.
5- امتياز ويژه ايثارگران
5-1- رزمندگان با تأييد نيروي مقاومت بسيج مركز، نيروهاي نظامي با گواهي از ستاد مشترك نيروي مربوطه و جهاد گران با تأييد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حضور داوطلبانه در جبهه به ازاي هر ماه 10 امتياز( امتياز خدمت كمتر از يك ماه با محاسبه تعيين مي گردد)
تبصره : امتياز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاريخ 31/6/59 لغايت 31/6/67 قابل محاسبه است، به جز داوطلباني كه در گروه تفحص شهداي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي عضويت دارند.
5-2- جانبازان با تأييد درصد جانبازي از سوي بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مركز تا 25% جانبازي 50 امتياز و به ازاي افزايش هر 5% جانبازي 30 امتياز اضافه ميگردد.
تبصره : جانباز داروساز 70% و بالاتر به شرط بومي بودن خارج از نوبت و با تأييد كميسيون قانوني ، اجازه تأسيس داروخانه را خواهد داشت.
5-3- آزادگان با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان به ازاي هر ماه اسارت 10 امتياز
تبصره : آزاده داروساز با 8 سال و بيشتر سابقه اسارت درصورت بومي بودن، خارج از نوبت و با تأييد كميسيون قانوني، اجازه تأسيس داروخانه را خواهد داشت.
5-4- خانواده شهدا
فرزند شهيد 300 امتياز
همسر و پدر و مادر شهيد 200 امتياز
برادر و خواهر شهيد 50 امتياز و درصورت تك برادر و تك خواهر بودن 100 امتياز
تبصره : امتيازات ويژه ايثارگري حداكثر تا 300 امتياز و منحصراً براي يكبار تأسيس داروخانه در كل كشور اعطاء خواهد شد. ولي استفاده از امتياز مذكور در ابطال و تاسيس همزمان در همان محل بلامانع است.
6-براي سابقه درخواست متقاضي به ازاي هر سال 10 امتياز در نظر گرفته شود.
7- سابقه اشتغال متقاضي جهت تأسيس مجدد داروخانه در صورتيكه قبلاً با اولويت بندي و تائيد كميسيون قانوني مجوز تأسيس داروخانه‌اي را اخذ نموده و با تقاضاي وي پروانه داروخانه باطل و همزمان مجوز تأسيس بنام فرد واجد شرايط ديگري در همان محل صادر شده باشد ، علاوه بر 400 امتياز منفي از تاريخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه مي گردد.
ماده 3) شرايط ثبت نام متقاضي تاسيس داروخانه
1- داشتن حداقل امتياز محل با تائيد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه
2- دارا نبودن مجوز يا پروانه تاسيس يكي از مراكز يا موسسات پزشكي
تبصره : متقاضيان داروسازي كه در مناطق و اقدام به تأسيس داروخانه نموده‌اند، مي توانند بدون ابطال داروخانه خود متقاضي تأسيس داروخانه در محل ديگر (درصورت كسب حد نصاب امتياز آن) باشند و با حائز شرايط بودن جهت تأسيس داروخانه در محل ديگر موضوع ابطال مجوز داروخانه قبلي و تأسيس داروخانه در محل ديگر بطور همزمان در كميسيون قانوني مطرح مي گردد.
3- هر فرد مي تواند در 3 منطقه مختلف ( شهر يا روستاي تابعه هر دانشگاه ) متقاضي تأسيس داروخانه باشد.
4- درصورت وجود چند متقاضي واجد شرايط جهت تأسيس داروخانه در يك منطقه، اولويت تأسيس با فردي است كه در زمان استعلام دانشگاه امتياز بيشتري كسب نموده است.
ماده 4 ) چنانچه مؤسس (با تأسيس اوليه يا تأسيس همزمان در محل قبلي داروخانه اي كه مجوز آن ابطال گرديده) به هر دليل نتواند به فعاليت خود ادامه دهد، ميتواند تقاضاي ابطال پروانه تأسيس نموده و همزمان داروساز واجد شرايطي را كه داراي حداقل 90% امتيازات مندرج در ماده 1 مي باشد، جهت بررسي صلاحيت بعنوان موسس در محل داروخانه مورد نظر معرفي نمايد.
ماده 5 ) ساير موارد:
1- متقاضي با تكميل فرم مخصوص ثبت نام و پس از بررسي مدارك مربوطه توسط دانشگاه علوم پزشكي و واجد شرايط بودن طبق مقررات جاري درخواست وي در دبيرخانه دانشگاه محل مورد نظر رسما ثبت شده ورسيد به متقاضي تحويل ميشود.
2- با توجه به اعلام نياز محل به تأسيس داروخانه توسط دانشگاه براي تنظيم ليست اولويت بندي متقاضيان دانشگاه مكلف است با متقاضيان محل مورد نظر كه تا تاريخ استعلام درخواست كتبي خود را رسماٌ به ثبت رسانده اند به آدرس مندرج در تقاضانامه از طريق پست سفارشي براي تكميل مدارك لازم مكاتبه نمايد.
تبصره : در اين فراخواني متقاضيان مدارك مربوط به سوابق اشتغال فرد از زمان ثبت درخواست تا تاريخ استعلام حداكثر تا يكماه بعد از وصول نامه دانشگاه ارائه مي نمايد.
3- چنانچه متقاضي حائز اولويت حداكثر تا ده روز پس از وصول استعلام دانشگاه جهت تأسيس داروخانه، نسبت به ارائه مدارك خواسته شده اقدام ننمايد، نوبت وي بر اساس ضوابط به فرد واجد شرايط بعدي داده مي شود و تقاضاي نامبرده براي آن محل محفوظ خواهد ماند.
4- درصورتيكه متقاضي در نوبت، درخصوص تقاضاهاي مطرح شده در بيش از يك مورد حائز اولويت گردد، دانشگاه موظف است مراتب را به وي اعلام تا حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از وصول نامه دانشگاه يك مورد توسط متقاضي انتخاب و به صورت مكتوب اعلام گردد. بديهي است عدم اعلام توسط متقاضي به منزلة انصراف تلقي مي گردد.
5- درصورت دريافت مجوز تأسيس داروخانه در يك محل، تقاضاهاي ديگر متقاضي (به جز تبصره بند2 ماده 3 همين ضابطه) در سراسر كشور بي اثر مي‌گردد.
6- انتقال محل داروخانه از روستايي كه به شهر ملحق مي گردد (با توجه به مصوبه وزارت كشور) به داخل همان شهر منوط به كسب حدنصاب امتياز لازم براي شهر مورد نظر توسط مؤسس داروخانه (با توجه به ماده يك همين ضابطه) خواهد بود.
ماده 6)محل سكونت موسس بايد در همان شهر محل تاسيس داروخانه يا در فاصله حداكثر يكصد كيلومتري داروخانه بوده بطوريكه اشراف بر داروخانه امكان پذير باشد. بديهي است در موردموسسين داروخانه هاي دايركه به دليل مشكلات امكان حضور در داروخانه را ندارند بايد مدارك و مستندات لازم جهت طرح در كميسيون ماده بيست دانشگاه ارائه دهند.در صورت تاييد كميسيون فعاليت داروخانه با رعايت ساير مقررات براي مدت شش ماه و تمديد آن براي يك دوره شش ماهه بلامانع است.

تاریخ به روز رسانی: 1391/04/17
تعداد بازدید: 8445
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :           تلفن : 33332910  -038
تاریخ بروز رسانی 1397/03/01
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal