معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ مرداد
آئين نامه داروخانه‌ها

ماده 1 ) تعاريف :
الف ) قانون : عبارت است از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحيه هاي بعدي
ب ) كميسيون قانوني : عبارت است از كميسيون امور داروخانه ها و توزيع مصرح در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني
ج ) برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني : عبارت است از مدركي كه پس از تأييد كميسيون امور داروخانه ها مصرح در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني جهت داروسازان متقاضي كه مدرك آنها از طرف دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها بطور عام صادر مي گردد
د ) ضوابط : عبارت است از مجموعه دستورالعملهاي مربوط به امور داروخانه ها كه توسط معاونت غذا و دارو تهيه و ابلاغ مي گردد
هـ ) دانشگاه : عبارت است از دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه داروخانه مورد نظر زير پوشش آن فعاليت مي نمايد
و ) وزارت : عبارت است از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ز ) معاونت : عبارت است از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ح ) اداره كل : عبارت است از اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
ط ) مسئول فني : عبارت است از داروسازي كه با اخذ پروانه مسئوليت فني صادره از سوي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه به وظايف قانوني خود در داروخانه عمل مي نمايد.
ي ) مؤسس : فردي كه صلاحيت وي جهت اخذ مجوز تأسيس داروخانه مطابق ضوابط و مقررات به تأييد كميسيون قانوني رسيده و پروانه تأسيس داروخانه را دريافت نموده باشد ماده 2 ) داروخانه مؤسسه اي است پزشكي كه با اخذ مجوز از كميسيون قانوني، تأسيس و با داشتن مسئول فني واجد شرايط به ارائه خدمات داروئي و عرضه دارو، شيرخشك و مكملهاي غذايي رژيمي، غذاهاي كمكي شيرخواران، لوازم مصرفي پزشكي و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي مجاز مبادرت مي نمايد.
ماده 3 ) دانشگاه مكلف است مدارك متقاضيان تأسيس داروخانه را به ترتيب اولويت و نياز منطقه طبق ضوابط اخذ و جهت طرح به كميسيون قانوني ارائه نمايد.
تبصره 1 ـ دانشگاه بايد درخواست متقاضيان تأسيس داروخانه را به ترتيب تاريخ درخواست رسماً ثبت نمايد.
تبصره 2 ـ تعيين اولويت متقاضيان داروخانه، طبق ضوابط خواهد بود.
ماده 4 ) هر شخصيت حقيقي درصورت نداشتن پروانه تأسيس داروخانه و ساير مؤسسات و مراكز پزشكي مي تواند حداكثر يك پروانه تأسيس داروخانه مطابق ضوابط اخذ نمايد.
ماده 5 ) صدور پروانه تأسيس و مسئول فني پس از اعلام رأي كميسيون قانوني به عهده دانشگاه خواهد بود.
ماده 6 ) متقاضياني كه مجوز تأسيس داروخانه دريافت داشته اند موظفند در روستاها حداكثر تا سه ماه و در شهرها حداكثر تا 6 ماه از تاريخ اعلام موافقت با آنها، نسبت به تأسيس و بهره برداري داروخانه اقدام نمايند. چنانچه در مهلت مذكور اقدام به بهره برداري نشود، مي بايست قبل از پايان مهلت مقرر دلايل توجيهي به دانشگاه ارائه گردد تا درصورت تأييد نسبت به تمديد مجوز به مدت حداكثر 3 ماه اقدام شود.
تبصره ـ تمديد بيش از 3 ماه يا ابطال مجوز صادر شده با كميسيون قانوني خواهد بود.
ماده 7 ) پروانه تأسيس داروخانه به نام مؤسس يا مؤسسين صادر مي شود.
تبصره 1 ـ داروخانه مي تواند با اطلاع قبلي و كسب مجوز از دانشگاه حداكثر به مدت يكسال تعطيل باشد. در صورتيكه نياز به تعطيلي بيش از يكسال باشد، مدارك لازم به كميسيون قانوني جهت اخذ تصميم لازم ارجاع مي گردد.
تبصره 2 ـ چنانچه مؤسس داروخانه به هر دليل بدون كسب مجوز از دانشگاه اقدام به تعطيل داروخانه نمايد، به منظور رفع نياز مردم درصورت ادامه تعطيلي داروخانه به مدت بيش از سه ماه از تاريخ تعطيلي، دانشگاه نسبت به بررسي و ارائه مدارك متقاضي تأسيس داروخانه جديد اقدام و پيشنهاد لغو پروانه داروخانه مربوطه را به طور هم زمان جهت طرح در كميسيون قانوني ارسال خواهد كرد.
ماده 8 ) كساني كه داروخانه را با داشتن اولويت هاي لازم و رأي كميسيون قانوني تأسيس كرده اند درصورتيكه تقاضاي ابطال مجوز خود را نموده و همزمان نسبت به معرفي فرد واجد شرايط قانوني دريافت پروانه به عنوان مؤسس جديد در همان محل اقدام نمايد، تا ده سال نمي توانند در هيچكدام از نقاط كشور متقاضي تأسيس داروخانه با اولويت بندي باشند.
تبصره ـ ثبت نام از افراد يادشده درمناطقي كه به تأييد دانشگاه محل، نياز به تأسيس داروخانه داشته ولي متقاضي ندارد با رعايت ساير ضوابط بلامانع است.
ماده 9 ) تغيير مكان داروخانه با موافقت دانشگاه و رعايت ضوابط و كسب پروانه جديد بوده و درصورت جابجايي قبل از اعلام موافقت بلافاصله محل كار جديد از طرف دانشگاه تعطيل خواهد شد. در هر صورت موضوع به اطلاع اداره كل خواهد رسيد.
تبصره ـ جابجايي داروخانه هاي داير در حريم قانوني زمان تأسيس خود درصورت موافقت كميسيون قانوني بلامانع است.
ماده 10 ) درصورت فوت مؤسس داروخانه بلافاصله مراتب از طريق دانشگاه به مراجع قضايي محل منعكس و در خصوص ادامه كار داروخانه تعيين تكليف خواهد شد. درهر صورت وراث مكلفند تا 2 سال از تاريخ گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت نسبت به معرفي فرد واجد شرايط دريافت پروانه اقدام نمايند. بديهي است درصورتيكه در مهلت مقرر اقدام لازم صورت نگيرد، پروانه داروخانه مزبور ابطال خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه مؤسسين داروخانه دو نفر يا بيشتر باشند در صورت فوت يكي از آنها با رضايت وراث متوفي و ساير مؤسسين و تأييد كميسيون قانوني، داروخانه ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد و در غير اينصورت وراث مؤسس متوفي مكلفند ظرف مدت دو سال فرد واجد شرايط را به كميسيون قانوني معرفي نمايند.
ماده 11 ) به شرط وجود حداقل يك مطب فعال پزشكي يا درمانگاه دولتي تا سيصد هزار نفر جمعيت شهر يا روستا تا 7000 نفر يك باب داروخانه و از سيصد هزار نفر جمعيت به بالا تا 6000 نفر از جمعيت شهر، اجازه تأسيس يك باب داروخانه داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ تشخيص نياز و تعيين اولويت تأسيس داروخانه براساس ضوابط به عهده دانشگاه مي باشد.
تبصره 2 ـ در مناطقي كه به تشخيص دانشگاه به تعداد داروخانه بيشتر از حد نصاب جمعيت نياز باشد مراتب در كميسيون قانوني بررسي و اتخاذ تصميم خواهد شد.
تبصره 3 ـ ملاك تعداد جمعيت، آمار مأخوذه از سازمان مديريت و برنامه ريزي در مراكز استانها مي باشد.
ماده 12 ) تا شصت و پنج هزار نفر جمعيت شهر يا روستا، يك داروخانه شبانه روزي تأسيس خواهد شد.
ماده 13 ) وظايف مؤسس داروخانه :
-1رعايت شئونات اسلامي ، اخلاقي و مسايل حرفه اي در داروخانه
2- اشراف بر امور داروخانه (بغير از وظايف مسئول فني) به طوريكه داروخانه بتواند فعاليت هاي خود را به نحو مطلوب ادامه دهد
3- رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات فني و بهداشتي مسئول فني داروخانه
4- تأمين و تدارك اقلام داروئي و مواد اوليه مورد نياز ساخت داروهاي تركيبي، شير خشك، مكملهاي غذايي، غذاهاي كمكي شيرخوران، فرآورده هاي آرايشي بهداشتي و لوازم مصرفي پزشكي مجاز از طريق شركتهاي معتبر مورد تأييد وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فني
5- تأمين كادر فني و خدماتي واجد شرايط در داروخانه طبق ضوابط
6- رعايت نظافت و بهداشت عمومي داروخانه
7- اجرا و رعايت كليه مقررات، ضوابط و دستور العملها و تذكرات دانشگاه و وزارت و در صورت لزوم ابلاغ به كاركنان داروخانه
8- تأمين روپوش كاركنان به رنگ مناسب (مطابق ضوابط اعلام شده از سوي اداره كل)
9- پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مسئول فني و كاركنان داروخانه طبق قرارداد منعقده و قوانين مربوطه از جمله قانون كار
10- افتتاح حساب بانكي و ارائه چك به شركتهاي پخش دارو تنها به نام خود و اعلام آن به شركتهاي پخش و سازمانهاي بيمه گر جهت تنظيم گردش مالي داروخانه از طريق حساب فوق
11- همكاري با بازرسين دانشگاه، اداره كل و معاونت ماده 14 ) شرايط لازم براي بررسي صلاحيت مؤسس :
1- تابعيت ايران
2- متدين به يكي از اديان رسمي مندرج در قانون اساسي
3- ارائه برگ پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه
4- ارائه مدارك لازم طبق ضوابط مربوطه
ماده 15 ) تأسيس داروخانه توسط ارگانها، نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان هاي دولتي مطابق قانون پس از بررسي و تصويب كميسيون قانوني صورت خواهد گرفت.
ماده 16 ) تأسيس داروخانه در داخل درمانگاه يا پلي كلينيك، براساس ضوابط تأسيس و با تصويب كميسيون قانوني خواهد بود.
ماده 17 ) بهره برداري داروخانه در داخل بيمارستانها منوط به داشتن پروانه تأسيس و مسئول فني واجد شرايط بيمارستان كه به تأييد كميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد خواهد بود.
تبصره 1 -ـ داروخانه داخلي بيمارستان نبايد داراي درب مستقل به خارج از بيمارستان باشد.
تبصره 2 -ـ داروخانه داخلي بيمارستان منحصراً ملزم به پيچيدن نسخ داخلي است.
ماده 18 ) فاصله داروخانه ها از يكديگر :
الف ) فاصله داروخانه هاي روزانه از هم و از شبانه روزي :
1- تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت 50 متر
2- از دويست و پنجاه هزار تا پانصد هزار نفر جمعيت 75 متر
3- از پانصد هزار تا يك ميليون نفر جمعيت 150 متر
4- بيش از يك ميليون نفر جمعيت 300 متر ب ) فاصله داروخانه هاي شبانه روزي از هم :
1- تا 250000 نفر جمعيت 300 متر
2- از 250000 تا 500000 نفر جمعيت 400 متر
3- از 500000 تا 1000000 نفر جمعيت 500 متر
4- بيش از يك ميليون نفر جمعيت 1000 متر ج ) فاصله داروخانه هاي شبانه روزي از روزانه :
1- تا 250000 نفر جمعيت 40 متر
2- از 250000 تا 500000 نفر جمعيت 60 متر
3- از 500000 تا يك ميليون نفر جمعيت 120 متر
4- بيش از يك ميليون نفر جمعيت 240 متر
تبصره 1 ـدر نقاطي كه بيش از ده مطب فعال پزشكي وجود دارد به ازاي هر 10 باب مطب فعال پزشكي در شعاع 80 متري( برای شهرهای با جمعیت بالای 250 هزار نفری) و شعاع 50 متری ( برای شهرهای با جمعیت زیر 250 هزار نفری) داروخانه موجود، موضوع انتقال محل داروخانه هاي داير يا تأسيس داروخانه جديد با رعايت ضوابط و اولويت درخواست مشروط به تأييد كميسيون قانوني بلامانع خواهد بود. لازم به ذكر است حداقل فاصله داروخانه جديد از داروخانه موجود 15 متر مي باشد
تبصره 2 ـ اختلاف فاصله تا ده درصد قابل اغماض مي باشد.
تبصره 3 ـ احتساب فاصله داروخانه ها از يكديگر از وسط درب ورودي اصلي داروخانه مبدأ تا وسط درب ورودي اصلي داروخانه جديد از كوتاهترين فاصله محل عبور عابر پياده بر اساس ضوابط و مقررات راهنمايي و رانندگي و عرف محل خواهد بود (تشخيص عرف محل با نظر كميسيون قانوني ميباشد)
ماده 19 ) چگونگي معرفي داروساز مسئول فني و حداقل تعداد داروساز مورد نياز هر شيفت داروخانه بر طبق ضوابط خواهد بود.
ماده 20 ) براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني با تأييد كميسيون قانوني و توسط دانشگاه صادر مي شود. اخذ برگ مذكور براي پذيرش سمت مسئوليت فني داروخانه الزامي است.
تبصره 1 ـ در اجراي مفاد اين ماده براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها پس از صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني نياز به طرح مجدد موضوع در كميسيون قانوني نيست.
تبصره 2 ـ درصورت وقوع تخلف از ضوابط و مقررات مربوطه صلاحيت مسئوليت فني داروخانه ها حسب درخواست دانشگاه قابل طرح مجدد در كميسيون قانوني خواهد بود.
ماده 21 ) شرايط لازم براي صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني :
الف ) ارائه پروانه موقت يا دائم داروسازي
ب ) ارائه تقاضاي كتبي براي صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني
ج ) ارائه كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه
د ) ارائه ساير مدارك مورد نياز كميسيون قانوني طبق ضوابط
ماده 22 ) مسئول فني مي تواند در غياب خود داروساز ديگري را به عنوان قائم مقام با تعيين ساعات و ايام حداكثر به مدت سه ماه در يكسال به دانشگاه محل معرفي نمايد. درصورتيكه مدت غيبت بيش از سه ماه به طول بيانجامد، تمديد مدت با معرفي قائم مقام جديد براي حداكثر سه ماه ديگر و موافقت دانشگاه بلامانع خواهد بود. درصورت تداوم غيبت پس از گذشت شش ماه معرفي مسئول فني واجد شرايط توسط مؤسس داروخانه به دانشگاه جهت صدور پروانه مسئوليت فني الزامي است.
تبصره ـ در موارد فوري كه مسئول فني فرصت معرفي داروساز جانشين را به دانشگاه به عنوان قائم مقام ندارد، داروساز مسئول فني مي تواند حداكثر براي مدت سه روز يكي از داروسازان فارغ التحصيل را جانشين خود نمايد. درهرصورت موضوع بايستي در اسرع وقت به اطلاع دانشگاه برسد. استفاده از اين تبصره در هر سال نبايد در مجموع بيش از سي روز باشد.
ماده 23 ) مسئول فني نمي تواند مسئوليت فني بيش از يك مؤسسه يا مركز پزشكي را در يك زمان به عهده داشته باشد.
تبصره ـ درصورتيكه مؤسس داروساز باشد، مجاز به قبول مسئوليت فني داروخانه ديگر در ساعات فعاليت داروخانه خود نخواهد بود. پذيرش موارد استثناء منوط به تأييد كميسيون قانوني است.
ماده 24 ) ميزان ساعات كار مسئول فني حداكثر تا دوازده ساعت در شبانه روز مي باشد.
تبصره ـ در مورد داروسازاني كه غير از مسئوليت فني داروخانه به كار موظف ديگري اشتغال دارند حداكثر فعاليت به عنوان مسئول فني داروخانه هشت ساعت در شبانه روز است.
ماده 25 ) وظايف مسئول فني داروخانه : مسئول فني علاوه بر رعايت قوانين و مقررات موجود ملزم به رعايت ضوابط علمي و حرفه اي مربوطه مي باشد.
1- حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده مطابق اين آيين نامه
2- كنترل نسخ و ارائه داروهاي تجويز شده طبق ضوابط و امضاء و ممهور نمودن آنها
3- عرضه داروهاي بدون نسخه مطابق فهرست و ضوابط اعلام شده از سوي وزارت و ارائه راهنمائي داروئي جهت استفاده از آنها
4- رعايت ضوابط مربوط به بسته بندي مجدد داروهاي تجويز شده با ارائه توضيحات لازم و تحويل بهداشتي آنها
5- بررسي موارد ابهام و درصورت لزوم جايگزيني اقلام در نسخ تجويزي، پس از مشاوره با پزشك معالج
6- اعمال نظارت بر شرايط نگهداري داروها، شكل ظاهري، كيفيت فيزيكي و تاريخ مصرف و نحوه تدارك و عرضه داروها
7- ساخت و ارائه داروهاي تركيبي طبق ضوابط با توجه به اصول علمي و فني به نحوي كه مانع ساير وظايف قانوني وي نگردد.
8- جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني داروخانه
9- استفاده از روپوش سفيد با نصب پلاك مشخصات
10- همكاري با بازرس يا بازرسين دانشگاه يا وزارت
11- اعلام گزارش مراتب تخلف به دانشگاه
12- تكميل و ارسال پرسشنامه ها براي امور اطلاع رساني و تحقيقاتي در ارتباط با برنامه تنظيم شده توسط وزارت
13- اعلام اشكالات مشاهده شده در داروها برابر الگوي تعيين شده از طرف اداره كل
ماده 26 ) شرايط لازم براي پذيرش و صدور پروانه مسئوليت فني داروخانه در دانشگاهها :
1- ارائه پروانه دائم يا موقت داروسازي طبق مقررات
2- ارائه كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه
3- ارائه برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني داروخانه
ماده 27 ) چنانچه مؤسس داروخانه از مقررات موضوع اين آئين نامه تخطي نمايد در مرحله اول تذكر شفاهي با قيد درصورت مجلس و در مرحله دوم اخطار كتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه و درصورت ادامه تخلفات موضوع از سوي دانشگاه به كميسيون جهت بررسي مجدد صلاحيت مؤسس ارجاع خواهد شد.
ماده 28 ) چنانچه مسئول فني داروخانه از ضوابط موضوع اين آئين نامه تخطي نمايد در مرحله اول تذكر شفاهي با قيد در صورت مجلس، در مرحله دوم اخطار كتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه و در صورت ادامه تخلفات موضوع تعويض و استفاده از مسئول فني موقت واجد شرايط ديگر از سوي دانشگاه به مؤسس داروخانه ابلاغ خواهد شد تا حداكثر ظرف مدت دو ماه اقدام لازم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فني خاطي به مراجع ذيصلاح ارسال مي گردد.
ماده 29 ) كليه داروخانه ها مكلفند در مدت تعيين شده نسبت به جمع آوري و عودت داروهايي كه از سوي وزارت يا ساير مراكز ذيربط غير قابل مصرف اعلام مي گردد به شركتهاي توزيعي دارو اقدام و از عرضه و فروش آنها خودداري نمايند.
ماده 30 ) حداكثر ساعات كار موظف داروخانه هاي روزانه تمام وقت كه فاصله زماني آن توسط دانشگاه مربوطه تعيين خواهد شد، دوازده ساعت و داروخانه هاي نيمه وقت حداكثر شش ساعت و در فاصله بين 8 صبح تا 10 شب مي باشد.
تبصره 1 ـ داروخانه هاي روزانه در مناطق و شهرهايي كه داراي داروخانه شبانه روزي فعال هستند در ايام تعطيل رسمي و ساعات غير موظف مي بايست تعطيل باشند.
تبصره 2 ـ در مناطقي كه داروخانه شبانه روزي ندارد داروخانه هاي روزانه داير در محل موظفند طبق برنامه اعلام شده توسط دانشگاه به صورت كشيك نياز داروئي بيماران را تأمين نمايند.
تبصره 3 ـ پرداخت دستمزد به مسئول فني و استفاده از ساير مزايا نظير مرخصي و غيره براساس ساعات كار مندرج در اين آئين نامه و قرارداد فيمابين مسئول فني و مؤسس و نيز بر طبق ضوابط قانون كار صورت خواهد گرفت.
تبصره 4 ـ انجمن داروسازان بر حسن اجراي مفاد تبصره 3 اين ماده در قرارداد فيمابين مؤسس و مسئول فني نظارت خواهد كرد.
ماده 31 ) ساعات كار موظف داروخانه مي بايستي در تابلويي درج و در محل قابل رؤيت مراجعه كنندگان نصب گردد.
ماده 32 ) به استناد ماده سه قانون و اصلاحيه هاي بعدي هر كس پروانه خود را به ديگري واگذار نموده و يا پروانه ديگري را به هر شكل اعم از اجاره و … مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او از طرف دانشگاه تعطيل و پرونده متخلف به مراجع ذيصلاح ارجاع خواهد شد.
ماده 33 ) شرايط فني و وضعيت ساختماني داروخانه بايد مطابق ضوابط بوده، ضمن اينكه حداقل مساحت كف داروخانه روزانه بيست و چهار متر مربع، بعلاوه انبار (خارجي يا داخلي) يا بالكن مناسب جهت نگهداري داروها با توجه به نياز داشته باشد. در مورد داروخانه شبانه روزي حداقل مساحت كف چهل متر مربع بوده و بعلاوه آن انبار (خارجي يا داخلي) يا بالكن مناسب خواهد داشت. اين ميزان در مناطق روستايي با اختلاف چهار متر مربع قابل قبول مي باشد.
تبصره ـ مؤسس داروخانه مكلف است محل انبار يا انبارهاي داروخانه را كتباً به دانشگاه محل اعلام و موافقت دانشگاه را در اين رابطه جلب نمايد.
ماده 34 ) ابلاغ مكاتبات و دستور العمل ها به محل داروخانه كه آدرس قانوني مؤسس مي باشد، با پست سفارشي انجام خواهد شد.
ماده 35 ) در اجراي بندهاي دوازده و سيزده ماده يك قانون وظايف و تشكيلات وزارت با متخلفين از مفاد الزامات اين آئين نامه و ضوابط مربوطه برابر مقررات برخورد خواهد شد.
ماده 36 ) اين آئين نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي آن و بندهاي 11،12 و 13 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 در سي و شش ماده تدوين و به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و كليه ضوابط،
دستورالعملها، بخشنامه ها، اصلاحيه هاي مغاير اين آئين نامه و آئين نامه هاي قبلي از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به موجب نامه شماره 2608 مورخ 16/3/86 موارد ذیل درخصوص محل و جابجایی داروخانه ها اضافه گردیده است :
1- درخواست تأسیس یا جابجایی داروخانه در صورت رعایت ضوابط و فاصله قانونی با سایر داروخانه های دیر نیاز به طرح موضوع در کمسیون ماده بیست ندارد (بجز داروخانه هایی که مطابق تبصره 2ماده 11 آئین نامه داروخانه ها تأسیس شده اند . )
2. در صورتیکه مکان معرفی شده شامل تبصره 1 ماده 18 آئین نامه داروخانه ها باشد رعایت ده باب مطب فعال پزشکی مطابق بند 2- 1 و تبصره های 1و2 این بند .طبق دستور العمل 1336/د مورخ 16/2/81 جهت طرح درکمسیون ماده بیست کافی است .
3. با عنایت به اینکه محاسبه آمارنسخ داروخانه از قبیل نسخ آزاد ، بانکها و بیمه های متفرقه عملاً امکانپذیر و دقیق نیست ،بند 3-1 دستورالعمل 1336/د مورخ 16/2/81درمورد محاسبه 5/1 برابر میانگین نسخ داروخانه های هم تراز در سطح شهر حذف گردد .
4. در صورت نیاز به تأسیس داروخانه دریک منطقه خاص که متقاضیان تمایلی به تأسیس داروخانه در آن محل ندارند طبق تبصره 2 ماده 11 آئین نامه داروخانه ها عمل شود

تاریخ به روز رسانی: 1391/04/17
تعداد بازدید: 12946
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:8
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :           تلفن : 33332910  -038
تاریخ بروز رسانی 1397/05/24
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal