معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين
13870706
تغيير قيمت دارو 23/06/87

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

بطور آزمايشی

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره318-- تاريخ ارسال1387/06/23

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

البرز

1387/05/24

180000

180000

542200

1G

VIAL

MEROPENEM

بیمارستانی و متخصص

05629

1081

البرز

1387/05/24

90000

90000

277200

500MG

VIAL

MEROPENEM

بیمارستانی و متخصص

03283

1082

1387/05/23

0

109,610

10 mg/ml

Inj 15ml

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

02376

267

1387/05/23

0

82,770

10 mg/ml

Inj 5ml

CARBOPLATIN

تجويز توسط متخصص

02375

266

1387/05/23

0

15,040

10 mg/20 ml

Infu (20ml)

CISPLATIN

تجويز توسط متخصص

01434

361

مهشاد رازي

مختلف

رازی

قاسم ايران

1387/04/29

1385/01/05

1387/05/17

1386/12/22

1154000

1080000

1286000

620000

15,040

20 mg/ml ( 40mg )

Infu 2ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

02089

947

فردوس

فردوس

1387/05/06

1387/05/28

4592000

5620000

5957000

4592000

5620000

100mg

Inj.

OXALIPLATINE (ELOXATIN)

انکولوژیست

01916

1272

 

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

مهشاد رازي

هلال احمر

1387/01/26

1387/02/09

1387/02/10

1387/04/10

1387/05/28

100000

114000

80000

155261

76700

100000

114000

80000

155261

Top Oint

FIBRINOLYSIN

00533

693

هجرت

1387/01/20

1387/06/03

46000

48000

46000

500MG

TAB

CAPECITABINE

متخصص خون و انکولوژی

02493

256

هلال احمر

هلال احمر

1387/02/01

1387/05/31

164400

195000

164400

0.5 mg

inj.(Vacclne)

PNEUMOCOCCAL VACCINE POLYVALENT

تجويز توسط متخصص

01020

1392

مهشاد رازي

رازی

قاسم ايران

1387/06/03

1385/01/05

1387/05/17

1386/12/22

1136000

1080000

1286000

620000

1154000

1080000

1286000

620000

20 mg/ml ( 40mg )

Amp 2ml

IRINOTECAN (CAMPTO)

تجويز توسط متخصص انكولوژي

01900

946

شركت سهامي

بهدارودرمان

1386/07/22

1387/06/03

400

460

400

5 mg

Scored.Tab

WARFARIN SODIUM

01309

1802

هلال احمر

1387/05/31

2200

650

2000

15 mg

Tab.

LEUCOVORIN(AS CALCIUM)

تجويز توسط متخصص

00738

994

فردوس

هلال احمر

1386/10/05

1387/06/04

7240

5570

7240

10 mg/2 ml

Inj

DIPYRIDAMOLE

00459

590

هجرت

سهامي

1387/06/04

1387/04/30

588000

405500

405500

2 mg/ml

inj.

MITOXANTRONE(AS HCL)

تجويز توسط متخصص

00859

1166

هجرت

هجرت

1387/06/04

1387/04/30

459000

433000

433000

1 G

For inj.( without preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00826

1103

داروپخش

1387/06/06

4500

36740

9000

(400/80) MG 5 Ml

For Infu

CO-TRIMOXAZOLE

بيمارستاني

00341

442

اوزان

مهشاد رازی

اوزان

1387/03/12

1387/05/13

1387/06/05

74483

100003

96681

74483

100003

0/1%

Sterile Eye Drops

PROPAMIDINE ISETHIONATE

تجويز توسط متخصص

01651

1453

شفا

اوزان

1386/08/04

1387/06/05

2685

3698

2685

500 mg

Scored.Tab

SPIRAMYCIN

01168

1611

فردوس

1387/06/05

1387/01/20

4400000

4145000

4145000

100MG/10ML

VIAL

RITUXIMAB

متخصص خون و انکولوزی

02473

1522

1387/01/20

_

180 mg

TAB, DELAYED RELEASE

MYCOPHENOLIC ACID

به شرط تولید و متخصص

1181

رازی

داروپخش

1386/11/13

1387/02/28

88600

70480

88600

500 ML

Infu

AMINOACID 5%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00057

64

دارو پخش

رازي

هجرت

1386/08/26

1387/03/13

1387/06/06

98180

104000

109000

98180

104000

500 ML

Infu

AMINOACID 10%

بيمارستاني و یا تجویز توسط متخصص

00056

65

0

5,000

400,000 IU/5 ml

For Susp

PENICILLIN V BENZATHINE

00965

1314

0

2,900

125 mg (200,000U)/5ml

For Oral Sol,(100ml)

PENICILLIN V POTASSIUM

01629

1317

هلال احمر

هلال احمر

1386/04/03

1387/06/10

1800

2100

1800

25 mg

Tab.

PYRIMETHAMINE

01083

1481

شرکت سهامی

شفا آراد

1383/10/07

1387/06/10

91400

176902

91400

1 g

For inj.

ERYTHROMYCIN(AS LACTOBIONATE)

بيمارستاني

00500

643

هلال احمر

شفاآراد

1385/12/09

1387/06/10

4000

5961

4000

100 mg

Tab.

FLECAINIDE

تجويز توسط متخصص

00536

698

رازی

داروپخش

مهشاد رازی

1386/10/05

1387/03/26

1387/06/10

93800

113500

211426

93800

113500

Inj.

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

01202

1656

هلال احمر

شفا اراد

1387/04/16

1387/06/10

66500

95293

66500

50 mg

For inj.

AMPHOTERICIN-B

بيمارستاني

00079

87

شفا آراد

هلال احمر

1387/06/10

1386/03/16

4647

3800

3800

Eff .Tab.

PHOSPHATE SODIUM

تجويز توسط متخصص

02397

1369

شفاآراد

شفا

1387/06/11

1387/06/11

1500

1332

0

125

TAB

LEVODOPA-C

02383

1006

شفااراد

1387/06/11

2,250

0

275

TAB

LEVODOPA-C

06733

1007

رازی

رازی

رازی

1386/12/22

1387/05/22

1387/06/11

895000

938000

1020000

895000

938000

3.75 mg

For Inj

TRIPTORELIN

تجويز توسط متخصص

01266

1742

شركت سهامي

شرکت سهامی

1387/02/10

1387/06/12

320

350

320

0,25 mg

Tab.

DIGOXIN

00436

569

مهشاد رازی

هلال احمر

1387/06/13

1387/02/01

2272000

800000

800000

250 mg/5 ml

Inj

ANTITHYMOCYTE IMMUNOGLOBULIN

تجويز توسط متخصص

00100

112

فردوس

1387/06/12

1,040

1,000

250 mg

Cap.

ETHOSUXIMIDE

00514

661

داروپخش

1387/01/20

1387/06/13

137000

154500

137000

40mg

VIAL

PANTOPRAZOLE

بیمارستانی

02336

1295

مهشاد رازي

داروپخش

1386/08/16

1387/06/13

6150

6600

6150

25000u

Tab.

PANCREATIN FORT

تجويز توسط متخصص

00945

1292

داروپخش

 

1387/06/18

 

2700

 

23900

4.5 mg

Cap

RIVASTIGMINE (EXELON)

متخصص مغز و اعصاب و روانپزشکی فقط برای درمان آلزایمر

02000

1530

قيمت پايه

داروپخش

1386/10/05

1387/06/18

780

1000

780

0,625mg

Tab.

CONGUGATED ESTROGENS

00352

431

هجرت

1387/06/18

5972000

6042300

6479400

6 mg/ml 50ml

INJ.

PACLITAXEL

تجويز توسط متخصص

04098

1287

رازي

رازی

1386/08/26

1387/06/18

3487000

3762000

3487000

Inj.

BOTULINUM A TOXIN

تجويز توسط متخصص

03623

210

داروپخش

رازی

سهامی

فردوس

فردوس

هجرت

 

 

1386/04/04

1386/06/19

1387/03/15

1387/06/18

1387/02/09

1387/06/06

 

 

340000

365000

327000

522000

480000

498000

 

 

 

340000

365000

327000

400000

480000

498000

 

 

 

20%

Infu.(50 ml)

ALBUMIN(HUMAN)

بیمارستانی و یا تجویز توسط متخصص

00027

33

هجرت

تامین دارو مهدی

هجرت

تامین دارو مهدی

1387/02/30

1387/05/23

1387/06/06

1387/06/19

1085600

1785300

290000

1320000

1085600

1785300

290000

90mg

Inj.

PAMIDRONATE (AREDIA)

انکولوژیست و روماتولوژیست

و فوق تخصص غدد

01899

1289

هلال احمر

1387/06/20

1,800

2,100

10 mg

Scored.Tab

RITODRINE HCL

تجويز توسط متخصص

01108

1521

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

هلال احمر

1386/10/20

1387/02/09

1386/11/24

1387/06/19

125000

66000

170000

143000

125000

66000

170000

0,5mg

For inj.

DACTINOMYCIN

تجويز توسط متخصص

00378

477

هلال احمر

1387/06/19

3,300

200 mg

CAP.

MEXILETIN

تجويز توسط متخصص

00849

1149

1387/01/20

4,590,000

5MG/ML -5ML

FOR INFU.

DACLIZUMAB

در موارد پیوند و تجویز توسط متخصص مربوطه

01918

476

شركت سهامي

داروپخش

1385/02/02

1387/06/23

360000

1150000

360000

5 mg

For inj.

IDARUBICN HCL

تجويز توسط متخصص

01537

869

هجرت

فردوس

1386/10/09

1387/06/20

16500

18000

16500

25 mg

Cap.

ACITRETIN

تجويز توسط متخصص

00018

26

هلال احمر

شفا اراد

1387/06/20

1387/02/15

1943000

1848000

59000

1848000

100 mg/ml

Oral Sol

CICLOSPORIN

تجويز توسط متخصص

00289

344

تعداد بازدید:
4
نویسنده:
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد- بلوار آيت الله كاشاني- خيابان هواشناسي  
كدپستي :     8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الكترونيك: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1398/01/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal