معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
13870909
اعلام تغيير قيمت دارو 06/09/87(سايت خدمات درماني)

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره341- تاريخ ارسال1387/09/06

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

هجرت

1387/08/07

60,000

101,000

125 mcg/dose

Spray (120 dose)

FLUTICASONE

تجويز توسط متخصص

02711

736

قيمت پايه

شرکت سهامی

مهشاد رازي

1386/02/05

1387/08/07

1387/08/01

100000

359300

187021

100000

187021

1 g

For inj.

IFOSFAMIDE

تجويز توسط متخصص

00662

871

هلال احمر

هلال احمر

1387/08/08

1387/08/08

33800

23000

368,600

100 mg

TAB

IMATINIB

انکولوژیست

04840

875

فردوس

هجرت

1387/04/24

1387/08/08

100000

291000

100000

 

1 g

INJ. POWDER,

CYTARABINE

تجويز توسط متخصص

01454

471

هلال احمر

1387/01/20

1387/08/12

34000

40000

34000

AMP

IRON POLYMALTOSE

تجويز توسط متخصص

01556

951

1387/08/12

0

6,000

5 mg

For inj.(wlth preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00827

1104

هجرت

قیمت پایه

1387/08/12

1387/06/26

600

800

800

50 mg

Scored.Tab

PREDNISOLONE FORTE

01044

1433

هلال احمر

شفا اراد

هلال احمر

1386/04/22

1387/03/22

1387/08/13

200000

395089

665000