معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۸ يکشنبه ۱ ارديبهشت
13870912
اعلام تغيير قيمت دارو 10/09/87 (سايت خدمات درماني)

فهرست قيمت داروهاي مورد تعهد سازمان بيمه خدمات درماني

قيمتهاي اعلامي‘ حداقل قيمت احراز شده ميباشد

شماره342- تاریخ ارسال1387/09/10

نام توليد كننده و يا توزيع كننده

تاريخ اجراي تغيير قيمت توسط استان

تغيير قيمت

قيمت (ريال)

دوز دارو

شكل دارو

نام دارو

شرط تعهد بيمه

كد دارو

رديف

هلال احمر

1387/01/20

1387/08/12

34000

40000

34000

AMP

IRON POLYMALTOSE

تجويز توسط متخصص

01556

951

1387/08/12

0

6,000

5 mg

For inj.(wlth preservatlve)

METHOTREXATE(AS SODIUM)

تجويز توسط متخصص

00827

1104

هلال احمر

شفا اراد

هلال احمر

1386/04/22

1387/03/22

1387/08/13

200000

395089

665000

200000

395089

100 mg

For inj .

CARMOSTINE(BICNU)

تجويز توسط متخصص

00219

270

قیمت پایه

1387/08/12

85

60

10 mg

Tab.

METOCLOPRAMIDE HCL

00841

1132

قیمت پایه

1387/08/12

650

600

500 mg

Tab.

NALIDIXIC ACID

00881

1186

قیمت پایه

1387/08/12

140

115

100 mg

Scored Tab

NITROFURANTOIN

00907

1219

قيمت پايه

1387/08/12

2,000

1,900

50 mg

Scored Tab.

OXYMETHOLONE

تجويزتوسط متخصص

00936

1276

قيمت پايه

1387/08/12

350

275

100 mg

F .C. Tab.

PHENAZOPYRIDINE HCL

00976

1344

قيمت پايه

1387/08/12

900

750

500 mg

Tab.

PABA-K

01026

1281

قيمت پايه

1387/08/12

160

135

15 mg

Coated Tab.

PROPANTHELINE BROMIDE

01066

1454

قيمت پايه

1387/08/12

1,350

1,200

100 mg

Scored.Tab

SPIRONOLACTONE

02099

1613

قيمت پايه

1387/08/12

240

150

500 mg

Scored.Tab

SUCRALFATE

01179

1631

قيمت پايه

1387/08/12

700

600

500 mg

E .C. Tab.

SULFASALAZINE

01183

1639

قيمت پايه

1387/08/12

90

70

10 mg

F .C. Tab.

PROPRANOLOL HCL

01067

1459

قيمت پايه

1387/08/12

130

90

40 mg

Scored F. C. Tab.

<