معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۱/۲۳
قانون مواد خوراکي،آشاميدني و بهداشتي
به تاريخ بيست و هشتم تيرماه 1346
شماره 4220 مورخ 4/5/46  
(( قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ))

ماده 1- مرتكب هر يك از افعال زيردرمواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
1- عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر.
2- مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده.
3- عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده درمواردي كه تعيين فرمول و رعايت آن همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.
4- فروش وعرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد.
5- بكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غيرمجاز درمواد خوردني يا آشاميدني يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان.
ماده 2- ارتكاب هريك از اعمال مذكور درماده يك طبق نتايج و آثارحاصل از آن به شرح ذيل مستلزم مجازات خواهد بود:
1- درصورتيكه موجب بيماري مصرف كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دوسال حبس تأديبي خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يكماه باشد مجازات مرتكب تا سه سال حبس تأديبي است.
2- درصورتيكه موجب نقص يكي از اعضاء مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا 10 سال حبس با اعمال شاقه است .
3-درصورتيكه درمورد مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبائي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهت يكسال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
4-درصورتيكه موجب مرگ مصرف كننده شود مجازات مرتكب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است .
درمورد بندهاي 1و2و3 اين ماده شروع به جرم حداقل مجازاتهاي مقرر دراين ماده است.
تبصره - درمورد اين ماده دادگاه بايد مرتكب را علاوه بركيفر حبس به پرداخت غرامت 5000 تا يكصد هزار ريال ومحروميت از اشتغال به كسب و يا كار مربوط به مواد خوردني وآشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يكسال تا 3 سال محكوم نمايد.
ماده 3 - هركس مواد خوردني و آشاميدني وآرايشي و بهداشتي را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذكور منجر به مرگ مصرف كننده شود مجازات و اعدام است .
ماده 4 - درهرمورد كه درمواد خوردني وآشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي بحد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مذكور درماده 2 محكوم خواهد نمود.
ماده 5 - رقابت مكارانه درمورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده 224 قانون كيفر عمومي خواهد بود .
ماده 6 - هرگاه درنتيجه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هريك از عاملين آنها مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بصورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات اشخاص مذكور برحسب مورد دوماه تا ششماه تأديبي خواهد بود و در صورتي كه مدت معالجه زائد بريكماه باشد حداكثرمجازات حبس مذكور در اين ماده و تأديه غرامت از 5000 تا50000 ريال محكوم مي شود .
ماده 7 - از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هرگونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منوط به تحصيل پروانه از وزارت بهداري و درمورد كارخانه ها پروانه تأسيس نيز از وزارت اقتصاد است . شرايط صدور پروانه و طرز كار و توليد و بهره برداري و اداره مؤسسات مزبور درآئين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد گرديد.
تبصره - مسئوليت فني كارخانه هاي مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه درفنون پزشكي، داروسازي ، دامپزشكي ،رشته هاي تغذيه شيمي و علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به بالا باشند وبا توجه به رشته هاي مربوط ( مواد خوردني و آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ) درجه تحصيلي رشته تخصصي و ميزان تجربه لازم براي مسئوليت فني مؤسسات فوق الذكر كه به موجب آئين نامه ايكه بوسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد شد.
ماده 8 - وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه دركارخانجات تهيه مي شود مبلغ 5000 ريال و جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده هائيكه دركارگاههاي مشمول اين قانون تهيه ميشود 500 ريال دريافت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف تأسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذائي خواهد رسيد.
تبصره 1- كارگاههائيكه فرآورده هاي خود را با علامت و بسته بندي مشخص بصورت بازرگاني عرضه ميكنند مشمول اين قانون خواهند بود.
تبصره 2- هريك از آزمايشگاههاي ذيصلاحيت وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي آزمايش مواد يا محصولات خود را مينمايد بموجب تعرفه اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد وبه تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نمايند.
درآمد هاي حاصل از اجراي اين رأي و اين ماده درحسابي درخزانه داري كل متمركز شده ودرهريك از مؤسسات به مصرف توسعه وتكميل همان مؤسسه خواهد رسيد .
تبصره 3- فهرست كارخانجات وكارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي خواهد شد.
ماده 9- تهيه كنندگان و سازندگان و وارد كنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع مؤسسات آنها درآگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و درتاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن مشغول بكار هستند مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند . به تقاضاهاي رسيده دركميسيوني فني مركب از 3 نفراشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و ظرف 6 ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضا صادر خواهد شد.
هرگاه درموعد مقرر تقاضاي صدور پروانه شود و يا كميسيون تقاضاي صاحب مؤسسه را رد نمايد به دستوردادستان مؤسسه موقتاً تعطيل خواهد گرديد.
از دستورمزبورتا 10 روز پس ازابلاغ ميتوان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده و رأي مي دهد، رأي مزبور قطعي است .
تبصره - آئين نامه هاي اجرائي مواد 8 و9 بوسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده10 - رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 8 مجدداً تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد.
ماده 11- درمؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشرميگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را درمورد هرنوع فرآورده بخط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايد. درموارديكه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداري تسليم وشماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد .
متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از 5000 تا 20000 ريال محكوم خواهند شد.
ماده 12 - وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و سايرمواد قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني وآرايشي وبهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده درصنايع مواد خوردني وآشاميدني ويا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد . افزودن موادي كه درآگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه از وزارت بهداري و همچنين بكار بردن مواد سمي بصورت و ميزان غيرمجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزي ظروف غذائي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده درصورتيكه مستلزم مجازات شديد تري نباشد حبس تأديبي از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود.
ماده 13 - مقررات بهداشتي طبق آئين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطلاع عموم به وسايل مقتضي آگهي ميشود . تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلافي است كه برطبق آئين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد. مأموريتي كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر براي نظارت درمواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين ميشوند مكلفند متخلفين ازمقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند.
مسئول بهداشت محل درصورت تأييد گزارش مأمور نظارت ، متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده و به مدير مؤسسه نيز كتباً اخطار مينمايدكه درموعد مقرركه مدت آن درآئين نامه تعيين خواهد شد وبه رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد.
درصورتيكه پس ازانقضاي مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مأمور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسيدگي و تأييد گزارش مأمور نظارت ، محل تعيين شده را با دستوركتبي موقتاً تعطيل ميكند.
ادامه كار درصورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير مسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.
ماده14 - كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف ميشود هرگاه وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگرگواهي نمايند كه مواد مكشوفه جهت برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا وبا حضور نماينده دادستان شهرستان بفروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي وصدور حكم قطعي درصندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم ميشود.
دركليه موارد فوق و همچنين درمورد اسباب- بازي و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مينمايد و اگر قبلاً بفروش رسيده باشد درمورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد.
درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تأسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي تحقيق وكنترل مواد غذايي خواهد رسيد.
ماده15-كسانيكه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مي نمايند بايد منحصراً براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا بكار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 16 - از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك بهرشكلي وكيفيتي به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بردارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشورمبدأ مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبورفرمول مواد و همچنين مواديكه براي نگهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد.
ماده 17- كليه جرائم مندرج دراين قانون ازجرائم عمومي محسوب است.
ماده 18- دولت مأمور اجراي اين قانون است .
قانون بالا مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره كه درتاريخ روز دوشنبه 19 تيرماه يكهزار وسيصد وچهل وشش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده بود درجلسه روزپنج شنبه22 تيرماه يكهزاروسيصد و چهل وشش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت

شماره : 542/1
تاريخ: 11/4/1347
آئين نامه هاي اجرائي قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي
(مصوب خرداد و تيرماه 1347)

دراجراي ماده 7 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 46 و تبصره فوق آئين نامه مربوط به شرايط صدور پروانه و طرز كار و توليد وبهره برداري و اداره مؤسسات مذكور درقانون و همچنين درشرايط احراز مسئوليت فني آنها درچهارده ماده و يك تبصره به شرح زير تصويب مي گردد.

آئين نامه اجرائي ماده 7 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

ماده 1- موادي كه براي خوردن و آشاميدن وآرايش و بهداشت پوست و مو و ناخن و نظافت انسان مصرف ميشود و يا مواد افزودني به مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي و بسته بندي بهداشتي و نيز ظروف و بسته بندي مواد مذكور درقانون و همچنين رنگ هاي مورد مصرف درظروف و وسايل و بسته بندي لوازم بازي كودكان مشمول اين آئين نامه است.
ماده2- پروانه تأسيس - متقاضيان پروانه تأسيس كارخانه ها وكارگاه هاي مذكور درقانون موظفند قبل از سفارش كارخانه يا كارگاه خود پرسشنامه اي را كه از طرف وزارت بهداري تهيه و دراختيار متقاضيان گذارده خواهد شد تكميل و بضميمه پيشنهاد وتأسيس كارخانه يا كارگاه مورد نظربه وزارت بهداري تسليم نمايند .
ماده 3- پروانه بهره برداري - دارنده پروانه تأسيس بايد پس ازايجاد كارخانه يا كارگاه مشخصات كامل آن ها را تعيين وضمن معرفي مسئول فني به وزارت بهداري ارسال وتقاضاي پروانه بهره برداري نمايد.
تبصره - برگ اعلام قبولي مسئول فني با رونوشت شناسنامه ورونوشت آخرين مدرك تحصيلي ودو قطعه عكس 6×4 او بايد ضميمه تقاضاي فوق باشد.
ماده4- مسئول فني بايد داراي يكسال سابقه كار و تجربه در يكي از مؤسسات علمي يا تحقيقاتي يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوط باشد ودرغير اينصورت تعهد نمايد كه ضمن انجام كار دوره يكساله تعليماتي را كه به اين منظور از طرف وزارت بهداري دائر خواهد شد با موفقيت به گذراند.
ماده5- اداره كل نظارت برمواد غذائي و آرايشي و آشاميدني و بهداشتي مؤظف است تقاضاها را به ترتيب وصول در دفتر ثبت و به ترتيب تاريخ وصول تقاضا متخصصين فني خود را جهت بازبيني كارخانه ها يا كارگاه ها اعزام دارد.
متخصصين فني نتيجه رسيدگي را ضمن اظهار نظر صريح در فرم مخصوصي كه دراختيارشان گذارده مي شود تنظيم وظرف يك هفته به سازمان مركزي ارسال خواهند داشت تا درصورت واجد بودن شرايط لازم ظرف 10 روز پروانه مربوطه را صادر و درصورتيكه ايراد يا نظرديگري باشد نيز بايد قبل ازانقضاي اين مدت مشروحاً به متقاضي اعلام گردد.
ماده 6- كارخانه ها وكارگاههاي موجود مكلفند ظرف مدت ششماه با رعايت مقررات قانون و اين آئين نامه درخواست صدورپروانه نمايند. اداره كل نظارت بر مواد غذائي وآرايشي و بهداشتي تقاضاهاي واصله را مورد رسيدگي قرارداده و درصورت انطباق با مقررات ظرف مدت يكماه پروانه لازم صادر و نظر اصلاحي و تكميلي خود را ظرف همان مدت به متقاضي ابلاغ خواهد نمود تا طي مهلتي كه از ششماه تجاوز نخواهد كرد نسبت به اصلاح و رفع نقائص مربوطه اقدام نمايد و درغير اينصورت مادام كه اقدامات تكميلي و اصلاحي بعمل نيامده و پروانه صادر نگرديده ازادامه كار آن كارخانه يا كارگاه جلوگيري خواهد شد.
ماده 7- اداره كل نظارت بر مواد غذايي وآرايشي مؤظف است لااقل يكبار در سال مؤسسات مندرج درقانون را بازديد و گردش امور كارخانه را از نظر فني و بهداشتي كنترل نمايد.
ماده8- وظايف مسئول فني بقرارذيل است :
الف- در موقع ساختن وتركيب مواد مورد نظر شخصاً حضورداشته و امور مربوطه را سرپرستي نمايد والا پروانه اش بمدت سه ماه لغو مي گردد.
ب - از هرگونه تغيير اساسي كه در شرايط تأسيس يا بهره برداري كارخانه يا كارگاه حاصل مي شود وزارت بهداري را مطلع نمايد.
پ- نظرات فني وبهداشتي خود را كتباً بكارفرما گزارش دهد و كارفرما مؤظف به انجام نظرفني و بهداشتي مذكور ميباشد.
درغيراينصورت مسئول فني جريان امر را به اداره كل نظارت بر مواد غذائي و آرايشي اطلاع ميدهد تا رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ شود.
ماده 9- مسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري ندارد و درصورت بيماري يا مسافرت وغيبت او كارفرما مؤظف است به جاي مشاراليه يكنفر واجد شرايط به وزارت بهداري معرفي نمايد.
ماده 10- سازندگان وتهيه كنندگان مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي كه فهرست آنها از طرف وزارت بهداري آگهي خواهد شد مكلفند براي كنترل محصولات خود داراي آزمايشگاه مجهزي متناسب با كارخانه يا كارگاه مربوطه باشند و درصورتيكه حجم توليدات آن ها اقتضاي نگهداري آزمايشگاه اختصاصي نداشته باشد بايد يكي از آزمايشگاه هاي مورد تأييد وزارت بهداري انجام كنترل امورمربوطه آن ها را تعهد و تأمين نمايند .
ماده11- پروانه بهره برداري و مسئوليت فني متخلفين از اين آئين نامه ( جز در مورد بند الف ماده 8 كه حكم خاصي دارد ) براي بار اول به مدت يكماه و درصورت تكرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد. درصورت لغو پروانه مسئول فني كارفرما مؤظف است فوراً مسئول فني ديگري معرفي نمايد.
ماده12- كميته فني براي مشورت و همكاري هاي فني در اجراي مقررات راجع به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي كميته اي بنام كميته فني مركب از پنج نفراز كارشناسان مربوطه براي مدت دو سال از طرف وزير بهداري انتخاب خواهند شد.
رياست كميته بايكي از صاحب منصبان وزارت بهداري خواهد بود رئيس و اعضاء كميته تا تجديد انتخابات آنها كماكان بكارخود ادامه خواهند داد.
ماده 13- وظايف كميته فني به شرح ذيل است:
الف - اشتراك مساعي و دادن نظرات و مشورتهاي فني به تقاضاي اداره كل نظارت برمواد غذائي.
ب- رسيدگي واظهار نظر نسبت به درخواستها راجع به تأسيس كارخانه ها يا كارگاه هاي مذكور درقانون و همچنين مدارك مربوط به مسئولين فني كه ازطريق اداره كل نظارت برمواد غذائي به كميته ارسال ميشود.
ماده14- كميته ميتواند براي تنظيم آئين نامه ها و همچنين بحث وشور درباره وظايف محوله به خود ، كميته هاي فرعي ازكارشناسان رشته هاي مختلف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي تشكيل دهد كه رياست هر يك از آن كميته هاي فرعي با يكي از اعضاي اصلي باشد ونيز رؤساي كميته هاي فرعي ممكن است اشخاصي را براي مشاوره دركميته فرعي دعوت نمايند.

آئين نامه اجرائي ماده 8 و9 قانون خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي
ماده1- مراكز ساخت و يا تهيه و يا نگهداري مواد مشمول ماده 8 و9 قانون مواد خوردني وآشاميدني و آرايشي و بهداشتي بشرح زير تعيين ميگردد:
1-مواد خوردني و آشاميدني
الف - فرآورده هاي گوشتي
ب- فرآورده هاي ماهي و پرندگان
ج- شير و فرآورده هاي آن
د- غذاهاي تقويتي
هـ - فرآورده هاي انواع ميوه
و- فرآورده هاي سبزي هاي خوردني
ز- انواع چربي ها و روغن هاي خوراكي
ح- فرآورده هاي غلات
ط - انواع شيريني و قند
ي- نوشابه هاي الكلي و غيرالكلي
ك- شربت ها وترشي ها و فرآورده هاي آن ها
ل- چاي و كاكائو وقهوه و مشابهين و فرآورده هاي آن ها
2-مراكز تهيه و ساخت مواد آرايشي و بهداشتي
الف- مواد آرايشي و تقويت كننده ها
ب- مواد بهداشتي و تنظيفي
ج- گندزداها و حشره كشها
3-متفرقه
الف- ظروف و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و مراكز ساخت آن ها
ب- مراكز نگهداري مواد خوردني و آشاميدني و سردخانه ها
ج- ظروف تهيه و توليد و ساخت و پخت مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي
ماده2- وزارت بهداري فرآورده ها و بسته بندي و همچنين كارخانجات و كارگاه هاي مشمول قانون را به ترتيب اهميت بهداشتي و به تدريج كه سازمان نظارت و كنترل بر مواد غذايي و آرايشي آماده ميشود براي اطلاع عموم آگهي خواهد كرد.
ماده3- تميزبين كارگاه و كارخانه هاي مشمول قانون مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي طبق نظركميسيوني خواهد بود مركب از نمايندگان وزارت بهداري، وزارت اقتصاد، وزارت كار واموراجتماعي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي كه در وزارت بهداري تشكيل مي گردد.
ماده4- درآمد حاصل ازصدور پروانه ها براي توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذائي و تأمين كادرفني و تمام وقت كردن آزمايشگاهها طبق بودجه اي كه به پيشنهاد اداره كل نظارت برمواد غذائي به تصويب وزارت بهداري ميرسد به مصرف خواهد رسيد .
آئين نامه فوق مشتمل بر چهار ماده درتاريخ روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه يك هزارو سيصد وچهل و هفت كميسيون بهداري مجلس شوراي ملي و درجلسه روز شنبه 25 خرداد ماه 1347 كميسيون بهداري مجلس سنا به استناد تبصره 3 ماده 8 تبصره ذيل ماده 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به تصويب رسيد.

تاریخ به روز رسانی: 1398/03/27
تعداد بازدید: 8714
آدرس : شهرکرد- بلوار آیت الله کاشانی- خیابان هواشناسی  
کدپستی :      8815713361      تلفن : 33332910  -038         
پست الکترونیک: daroo@skums.ac.ir 
تاریخ بروز رسانی 1400/01/23
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal